Hoppa till huvudinnehåll

Kränkande särbehandling

Bästa sättet att hantera kränkande särbehandling är att arbeta förebyggande, vilket poängteras i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). I denna föreskrift från Arbetsmiljöverket ställs också krav på arbetsgivaren att ha policydokument som tydliggör att kränkande särbehandling inte tolereras samt beskriva rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras. Ytterligare ett krav är att chefer och arbetsledare ska ha kännedom om och förutsättningar att arbeta förebyggande med kränkande särbehandling.

Vid kränkande särbehandling blir konsekvensen för den enskilde arbetstagaren ofta förödande med både fysisk och psykisk ohälsa som följd. Även i arbetsgruppen minskar effektiviteten, gruppen får låg tolerans mot påfrestningar och söker efter syndabockar. Som chef gäller det att agera snabbt på tidiga signaler om missförhållanden.

Förebyggande arbete för bäst resultat

För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska lyckas krävs bland annat att organisationen har tydliga policydokument och riktlinjer. Vi på Feelgood erbjuder expertkunskap och stöd i skapandet av policys och riktlinjer samt stöd i implementering. För att policydokumenten och riktlinjerna ska ha effekt behöver de vara väl förankrade hos chefer och arbetsledare och de behöver ha förutsättningar att tillämpa dem. Vi utbildar och handleder era chefer och arbetar kring bemötande, värderingar och konflikthantering. Er organisation behöver också system för kartläggning och uppföljning av arbetsmiljö, hälsa och ohälsa. Feelgood erbjuder validerade och reliabla mätmetoder gällande organisatorisk och social arbetsmiljö samt psykisk ohälsa.

Utredning, förståelse och grundorsaker

Eftersom grunden till kränkande särbehandling kan ligga i brister i organisationen, arbetssätt, samarbete och information kan Feelgood tillsammans med er genomföra en arbetsmiljökartläggning med analys. Vi kan också hålla tydliggörande samtal med den utsatte individen för att tydliggöra begreppet kränkande särbehandling och skapa förståelse och reflektion. Individen ges då möjlighet att överväga att gå vidare i processen. Vi kan sedan gå vidare med en utredning om förekomst av kränkande särbehandling (mobbning/trakasserier). Då klarlägger vi underlag för uppgifterna om kränkande särbehandling. Utredningen resulterar i en bedömning att antingen styrka inkomna anklagelser om kränkande särbehandling eller avfärda dem. Feelgood genomför en oberoende utredning med syftet att processen ska vara rättvis och transparent för samtliga inblandade.

Stöd till organisation, grupp och individ

Utifrån arbetsmiljökartläggningens resultat diskuterar Feelgood och uppdragsgivaren åtgärder för organisationen. På organisationsnivå handlar det återigen om SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och särskilt det förebyggande arbetet. Feelgood erbjuder grupper insatser för att förbättra kommunikation, att utveckla samarbete, att skapa delaktighet och samhörighet, att lösa konflikter, att skapa struktur och minska stressen, att arbeta med värdegrunder och bemötande och mycket annat. Alla insatser är skräddarsydda för kundens behov och inriktade på att åstadkomma bästa möjliga resultat. Feelgood erbjuder individuellt psykologiskt och medicinskt stöd till både medarbetare och chefer om behovet uppstår.