Hoppa till huvudinnehåll

Konflikthantering Främja ett positivt arbetsklimat

För att skapa trygga och hälsofrämjande arbetsplatser behöver arbetsgivare arbeta förebyggande mot konflikter. Det är viktigt att underlätta dialog, att tidigt identifiera problem som uppstår och att då agera rätt. Grunden är ett väl förankrat systematiskt arbetsmiljöarbete, och kunskap och förståelse hos både chefer och medarbetare. Feelgood stöttar er i detta, och hjälper även era chefer att våga och kunna agera.

Att ha kunskap om konfliktteori ger redskap för att förstå konflikter och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt. En konstruktiv hantering kan leda till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar. Det egna ansvaret både som medarbetare och chef främjar ett positivt arbetsklimat.

Förebyggande utbildning 

Feelgood utbildar om konflikter på både chefs- och medarbetarnivå. Uppkomst, signaler och eliminering av konflikter behandlas, och en stor del träning i kommunikation och samtal ingår. Utbildning i konflikthantering är en viktig förebyggande arbetsmiljöinsats.

Chefsstöd - hjälp till självhjälp

Chefsstödet från oss ska leda till att chefen själv klarar att hantera en uppblommande konflikt. Tryggheten i att stöd finns i knepiga situationer gör att chefen vågar agera.

Medling när arbetet påverkas

Om konflikten påverkar arbetet och arbetsplatsen kan Feelgood erbjuda medling som ett första steg i att hjälpa de inblandade att utveckla dialog och komma överens i sakfrågor.