Hoppa till huvudinnehåll
pilar uppåt

Organisationsutveckling Uppnå er organisations fulla potential

Undanröj hinder och skapa optimala förutsättningar för er organisation. Feelgoods organisationskonsulter hjälper er. Vårt bidrag är att stärka organisationer, grupper och ledare.

Vi belyser samband och faciliterar interaktionen mellan individ, grupp och organisation. Med resultatfokuserade insatser med utgångspunkt i arbetsmiljö och hälsa stöttar vi er till en friskare organisation, med hälsofrämjande ledare som stöd för att skapa hållbara och friska medarbetare.

Feelgood kan stödja organisationen i sin helhet och ledningen i många olika frågeställningar. Vi kan vägleda genom förändringsprocesser, analysera er organisatoriska och sociala arbetsmiljö och bidra med insatser och kunskap på organisations-, grupp-, ledar- och medarbetarnivå som bidrar till er förflyttning till ett nytt önskat läge.

  • Kartläggning
    Vi undersöker nuläget på er arbetsplats och föreslår lämpliga åtgärder.
  • Utveckling
    Vi genomför tillsammans med er en förflyttning från identifierat läge till ett nytt önskat läge, genom anpassade lösningar och aktiviteter som styr mot målet.
  • Utbildning
    Vi genomför kunskapshöjande insatser i form av utbildning/workshops och träning som ger nya kunskaper och färdigheter.

Förändring i arbetslivet pågår hela tiden. Stora som små, och många gånger parallellt. Vissa har du som organisation och ledare själv initierat och andra förväntas ni genomföra som beslutats av andra.

Feelgood kan stödja organisationen i sin helhet och ledningen i många olika frågeställningar. Står ni inför eller är ni mitt i införande av nya system eller en omorganisation som påverkar hur arbetet ska utföras? Har nya arbetssätt lett till ett ökat motstånd och tappad energi hos medarbetarna? Feelgoods organisationskonsulter hjälper er att planera för, leda och leva i förändring.

Trivsel, trygghet och psykisk hälsa på arbetsplatsen har stor påverkan på produktivitet och lönsamhet. När arbetsgivare ser ett behov av att förbättra den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön, är det avgörande för resultatet att börja med att kartlägga både de faktorer som förorsakat ohälsa och de friskfaktorer som höjer arbetsgruppens motivation, engagemang och effektivitet. Att genomföra mätningar och kartläggningar är en naturlig del av processen för att veta nuläge och välja rätt insatser.

Tillsammans väljer vi rätt analys och därefter rätt insatser som ger det önskade resultatet. Vi utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi kartlägger, utvecklar eller utbildar så att arbetsgivaren, ledarna och medarbetarna kan ta ansvar för kunskaper, mål, arbetsbelastning, arbetstider och hanteringen av kränkande särbehandling. 

Att ha kunskap om konfliktteori ger redskap för att förstå konflikter och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt. En konstruktiv hantering kan leda till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar. Det egna ansvaret både som medarbetare och chef främjar ett positivt arbetsklimat. Att inventera organisationens konfliktförmåga är ett sätt att förebygga och att kunna identifiera verksamma åtgärder.