Hoppa till huvudinnehåll

Grupputveckling och handledning Öka gruppens engagemang och produktivitet.

Med hjälp av grupputvecklingsinsatser leder vi era arbetsgrupper till ett ökat engagemang, där varje medarbetare tar ett eget ansvar för jobbet och de gemensamma målen. Det skapar i sin tur arbetsglädje och hälsa. Och ökar gruppens effektivitet och produktivitet. 

Feelgood stödjer utvecklingsprocessen

Feelgood använder metoden IMGD, Integrated Model of Group Development för att leda era arbetsgrupper vidare i sin utveckling. Metoden mäter en grupps effektivitet, produktivitet och utvecklingsfas. Den tar också fram vilka faktorer som leder till effektivitet och produktivitet för den aktuella gruppen. På så sätt kan vi förstå gruppen bättre och lägga upp en handlingsplan för att med rätt insatser hjälpa den att komma längre i sin utvecklingsprocess.

Ta tillvara gruppens utvecklingspotential

Vi jobbar också med grupphandledning för att förbättra kommunikation, sammanhållning och trygghet i gruppen och förbättra dess arbetssituation. Arbetsgruppen lär sig att bättre hantera svårigheterna i sitt arbete. Goda exempel prövas och diskuteras, deltagarna reflekterar tillsammans och formulerar gemensamma fungerande rutiner. Eventuella oklarheter och missförstånd ges möjlighet att redas ut.

Grupphandledning ges till alla typer av arbetsgrupper där chefen vill ge deltagarna goda möjligheter att ta tillvara gruppens utvecklingspotential och att hantera eventuella svårigheter som arbetet ställer dem inför. Extra viktigt är det för grupper med särskilt psykosocialt utsatta arbeten, då svåra känslor som vanmakt, frustration, rivalitet, rädsla, sorg, vrede och osäkerhet behöver hanteras. Om dessa känslor inte tas omhand finns stor risk för osämja i gruppen, medan ett tidigt hanterande ger goda förutsättningar för en fin sammanhållning och att medarbetarna står bättre rustade i sin arbetsvardag.

Även stabila välfungerande grupper kan behöva handledning, särskilt om det finns en nyare medlem som kanske inte vågar visa sin osäkerhet bland de mer erfarna i gruppen. Att få bekräftelse på att det som görs är bra ökar känslan av trygghet och sammanhållning.