Hoppa till huvudinnehåll

Hur förbereder vi vår organisation för kriser?

Det förebyggande arbetet är viktigt. En väl implementerad krisplan, med framtagning av krisorganisation och handlingsplan samt utbildningar i krishantering, skapar en trygghet för alla i organisationen. Inom vissa branscher är det känt på förhand att anställda riskerar att utsättas för emotionell stress, t ex genom att exponeras för hot och våld eller att behöva fatta svåra beslut. Prebriefing kan då erbjudas för att förbereda medarbetaren inför påfrestningen. Genom att hålla utbildning i första hjälpen på din arbetsplats möjliggör du livsviktiga insatser och följer även det du som arbetsgivare är ålagd enligt Arbetsmiljöverket.

Det är viktigt att medarbetarna är medvetna om vilka risker som finns på arbetsplatsen och hur dessa på bästa sätt ska hanteras för att förebygga att olyckor sker. Krisplanen behöver vara väl förankrad hos medarbetarna och finnas tillgänglig så alla vet vad de ska göra om olyckan är framme. Det är också av stor vikt att det finns tillgång till livsuppehållande behandling och hjälpmedel som exempelvis hjärtstartare. Kunskap inom hjärt-lungräddning och första hjälpen kan vara skillnaden mellan liv och död om olycksfall med personskada inträffar. Förutom olycksfall kopplat till olyckshändelser rapporterar ambulanssjukvården i Sverige årligen 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. 

Vi på Feelgood kan hjälpa er att bli väl förberedda, genom riskbedömning, krisplan, implementering, utbildning och krisstöd.

Mer om Feelgoods stöd inom krishantering och första hjälpen

Fråga Område
Hur kan jag beställa tjänster och boka besök hos Feelgood? Beställningar och fakturor
Vi har en öppen konflikt i gruppen, hur ska vi komma vidare? Grupputveckling
Vi har fått signaler om kränkande särbehandling, vad gör vi? Grupputveckling
Vi vill skapa effektiva team och grupper, vad är bästa sättet? Grupputveckling
Hur kan vi hjälpa våra medarbetare att förebygga och hantera skadlig stress och fysiska belastningsskador? Hållbar hälsa
Hur kan vi utveckla vårt arbetsgivarvarumärke och vår produktivitet genom hälsa? Hållbar hälsa
Hur skapar vi en frisk och välmående arbetsplats? Hållbar hälsa
Hur uppmuntrar vi våra medarbetare att ta ansvar för sin egen hälsa och livsstil? Hållbar hälsa
Finns det några krav på oss som arbetsgivare när det gäller krishantering och första hjälpen? Krishantering och första hjälpen
Hur får vi rätt stöd om något händer? Krishantering och första hjälpen
Hur förbereder vi vår organisation för kriser? Krishantering och första hjälpen
Hur kan vi på ett enkelt sätt mäta vad våra medarbetare tycker, för att ge cheferna underlag? Ledarskap
Hur ska chefen göra för att få mer motiverade och engagerade medarbetare? Ledarskap
Hur ska chefen hantera konflikter, mobbing och kränkande särbehandling? Ledarskap
Vi behöver göra förändringar, och det känns tufft, hur ska jag som chef hantera det? Ledarskap
Vi har ett antal chefer som är nya i sin roll, hur kan vi hjälpa dem utvecklas? Ledarskap
Hur kan vi förebygga konflikter, kränkande särbehandling, hot och våld? Medarbetarskap
Hur ska vi få med våra medarbetare i en pågående förändring? Medarbetarskap
Kan vi förbättra hur motiverade, engagerade och proaktiva våra medarbetare är? Medarbetarskap
Vi har tröttnat på våra vanliga medarbetarundersökningar, finns det något snabbare? Medarbetarskap
Hur kan vi säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö? Organisationsutveckling
Vad kan vi göra för att minska risken för konflikter? Organisationsutveckling
Vi står inför stora förändringar och utmaningar i vår organisation. Hur ska vi göra? Organisationsutveckling
Kan och bör jag som arbetsgivare stötta mina medarbetares privata hälsa? Privathälsa
Hur får vi tillbaka våra sjukskrivna medarbetare så snabbt och bra som möjligt? Rehabilitering och ohälsa
Hur kan vi minska sjukskrivningarna?  Rehabilitering och ohälsa
Hur märker vi om någon mår dåligt, och vad gör vi? Rehabilitering och ohälsa
Kan vi få stöd i komplexa rehabärenden?  Rehabilitering och ohälsa
Vad menas med skadligt bruk, missbruk och andra liknande begrepp? Skadligt bruk
Hur ger vi våra chefer och skyddsombud tillräcklig arbetsmiljökunskap? Systematiskt arbetsmiljöarbete
Hur gör vi för att arbeta systematiskt? Vad krävs? Systematiskt arbetsmiljöarbete
Hur hälsosam är vår arbetsmiljö egentligen? Systematiskt arbetsmiljöarbete
Hur kan vi förebygga ohälsa vid datorarbete eller tungt fysiskt arbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vad är viktigt när vi planerar ny kontorsmiljö? Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi har stora utmaningar med vår fysiska arbetsmiljö, kan vi få hjälp att bedöma och mäta? Systematiskt arbetsmiljöarbete
Var kan jag anmäla mig till Feelgoods utbildningar och webbinarier? Utbildning
Vilka utbildningar kan Feelgood erbjuda? Utbildning