Hoppa till huvudinnehåll

Feelgoodaktien

Avnotering

Styrelsen i Feelgood Svenska AB har beslutat att bolaget ska avnoteras från Nasdaq Stockholm Mid Cap. Detta godkändes av Nasdaq den 21 juli 2021. Sista dag för handel i bolagets aktier är den 6 augusti 2021.

Tvångsinlösen

Terveystalo Healthcare Oy ("Terveystalo"), innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Feelgood Svenska AB (publ.), 556511-2058 ("Feelgood"). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen har Terveystalo därför rätt att av de övriga aktieägarna i Feelgood lösa in återstående aktier. Terveystalo har beslutat att utnyttja denna rätt.

Eftersom Terveystalo inte har kunnat träffa en överenskommelse om inlösen med övriga aktieägare har Terveystalo i enlighet med 22 kap. 6 § aktiebolagslagen hos styrelsen i Feelgood begärt att tvisten om inlösen av återstående aktier ska avgöras av skiljemän. Till skiljeman har Terveystalo utsett advokaten Erik Sjöman.

En underrättelse om att minoritetsaktieägarna i Feelgood har rätt att skriftligen anmäla om de önskar föra sin egen talan och uppge en gemensam skiljeman har i enlighet med 22 kap. 7 § aktiebolagslagen den 27 juli 2021 kungjorts av Feelgood i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter. Uppgift om den gemensamma skiljemannen ska senast två veckor från dagen för kungörelsen sändas med e-post till cecilia.hojgardhook@feelgood.se.

Om inte samtliga i aktieboken införda aktieägare som lösningsanspråket riktas mot har uppgett en gemensam skiljeman inom ovan angiven tid kommer styrelsen i Feelgood i enlighet med 22 kap. 8 § aktiebolagslagen att hos Bolagsverket ansöka om att en god man utses. Den gode mannen kommer därefter att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt.  

Aktien i Feelgood Svenska AB (publ) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Antalet aktier uppgår per 31 december 2019 till 106 290 371 (106 290 371). Bolaget hade 3 564 aktieägare den sista december 2019.

Antalet aktier och röster i Feelgood Svenska AB (publ) ökade under juni 2018 till följd av att 2 350 000 nya aktier emitterades under juni månad 2018 genom utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid årsstämma den 22 maj 2015. Efter utnyttjande av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier och röster i Feelgood Svenska AB (publ) per den 29 juni 2018 till 106 290 371.

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2019 till 132 862 964 (132 862 964) kr fördelat på 106 290 371 (106 290 371) aktier med kvotvärde 1,25 kr. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rösträtt. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i röstantalet. Varje aktie äger lika rätt till Feelgoods tillgångar och vinst.