Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Feelgood utgår från svensk lagstiftning såsom årsredovisningslagen (ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL) samt svenska börsregler, rekommendationer från NBK, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktör, instruktioner för den finansiella rapporteringen, samt övriga policys och riktlinjer. Styrelsens ledamöter har genomgått utbildning för styrelseledamöter. Styrelsen utvärderar löpande sitt arbete.

Feelgoods styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen samt koncernledningen. Aktieägarna utser bolagets valberedning, styrelse och revisorer vid årsstämman.

Denna bolagsstyrningsrapport utgör en del av förvaltningsberättelsen och har granskats av bolagets revisorer. Rapporten syftar till att översiktligt beskriva hur bolagsstyrningen bedrivits under verksamhetsåret och hur bolaget tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare

Aktiekapitalet i Feelgood Svenska AB uppgick den 31 december 2019 till 132 862 964 kr fördelat på 106 290 371 aktier med ett kvotvärde på 1,25 kr. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och innehar samma rättigheter. Antal aktieägare uppgick per den 31 december 2019 till 3 564 stycken. Största ägare vid utgången av räkenskapsåret var Rolf Lundström (privat samt genom bolaget Provobis Holding AB) vars aktieinnehav per balansdagen uppgick till 25,7 procent av totalt antal aktier och röster i bolaget. De tio största ägarnas innehav uppgår till 77,1 procent av aktierna. Bolagets styrelse och ledning äger tillsammans 12,1 procent av aktierna. Deras innehav redovisas i denna årsredovisning på sidorna 52-55.

Årsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas på bolagstämman som är bolagets högsta beslutande organ. På årsstämman utses styrelse och revisorer, resultat och balansräkning fastställs, beslut tas om dispositioner beträffande bolagets till årsstämmans förfogande vinstmedel samt överkursfond, ansvarsfrihet samt ändringar i bolagsordningen. Vidare beslutar årsstämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner och hur valberedningen ska utses. Av aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) och bolagsordningen framgår hur kallelse till årsstämma och extra stämma ska ske samt vem som har rätt att delta och rösta vid stämman. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i stämman på distans. Varje aktie motsvarar en röst och innehar samma rättigheter.

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på årsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska ske genom annonsering i Dagens Nyheter. Handlingar som ska läggas fram på årsstämman ska finnas tillgängliga på Feelgoods huvudkontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär detta.

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och dess uppgift är att bereda och lämna förslag till årsstämman avseende:

 • Val av ordförande på stämman.
 • Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter med förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till styrelsen.
 • Arvode till styrelsens ordförande och ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, till särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta att tillsätta.
 • Val av och arvode till revisorer och revisorssuppleant (i förekommande fall).

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. Valberedningen skall utgöras av representanter till bolagets tre största aktieägare jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade aktieägarna per 30 september varje år. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras i samband med offentliggörandet av tredje kvartalets delårsrapport.

Revision

Extern revision

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en revisor och högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Sedan beslut vid årsstämma 2016 gäller enligt bolagsordningen uppdraget som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs. Vid ordinarie årsstämma 2019 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Anna Svanberg till huvudansvarig för en mandatperiod om ett år, till och med årsstämman 2020.

Revisorns oberoende ställning säkerställs dels av lagstiftning och yrkesetiska regler, dels av revisionsfirmans interna riktlinjer, samt av revisionsutskottets riktlinjer för vilka uppdrag revisionsfirman får åta sig utöver revisionen.

Revisorernas avrapportering till styrelsen

Bolagets ordinarie revisor svarar för extern granskning och uppföljning av intern kontroll. Vid styrelsesammanträde som föregår bokslutskommunikén deltar revisorn för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret beträffande bland annat bolagets interna kontroll.

Intern revision

Feelgood har en funktionell juridisk och operativ struktur och utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen har följt upp bedömningen av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med Feelgoods externa revisorer. Mot bakgrund av detta samt med beaktande av bolagets storlek har styrelsen valt att inte inrätta en särskild internrevisionsfunktion.

Styrelse

Styrelsen utses av årsstämman på förslag från valberedningen. Styrelsen är inför aktieägarna ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, övervakar verkställande direktörens arbete och följer löpande verksamhetens utveckling samt tillförlitligheten i bolagets interna kontroll. Styrelsen i sin helhet innehar även uppdraget som revisionskommitté och ersättningskommitté. Vidare beslutar styrelsen om större organisatoriska förändringar, investeringar och avyttringar samt fastställer budget och årsbokslut. Mot bakgrund av detta övergripande ansvar har styrelsen både en rättighet och skyldighet att behandla varje ärende som den anser har betydelse för bolaget.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter samt högst fyra suppleanter. Enligt lag har dessutom arbetstagarorganisationer rätt att utse två arbetstagarledamöter samt två suppleanter. Bolagsordningen innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Styrelsen har under 2019 bestått av sex ledamöter valda av årsstämman. De anställda har valt att inte utse någon arbetstagarrepresentant. Styrelsen har under 2019 utgjorts av Göran Hägglund, Christoffer Lundström, Jörgen Månsson, Eric Norlander, Torsten Söderberg och Karin Wallin. Styrelseordförande har varit Göran Hägglund. Utöver VD har andra tjänstemän, främst medlemmar i bolagets koncernledningsgrupp, deltagit i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda områden. Bolagets CFO har varit styrelsens sekreterare.

Av styrelsens ledamöter är samtliga oberoende i förhållande till bolaget och samtliga förutom Christoffer Lundström är oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Feelgood uppfyller därför Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att majoriteten av de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelsens arbete

Feelgoods styrelse ansvarar för den övergripande förvaltningen av koncernen och för att organisera den i enlighet med ABL. Styrelsens arbetsordning och instruktion till VD uppdateras och fastställs minst en gång per år efter att årsstämma hållits. I styrelsens arbetsordning klargörs styrelsens ansvar och arbetsfördelningen mellan styrelsen, dess ordförande och VD.

Arbetsordningen fastställer bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och VD, strukturen för styrelsearbetet under året och den löpande ekonomiska rapporteringen från VD. Förvärv och avyttringar överstigande ett värde av en miljon kronor beslutas av styrelsen.

Styrelsens möten följer en fastlagd plan och ska enligt arbetsordningen uppgå till minst fem ordinarie sammanträden per verksamhetsår. Däremellan sammanträder styrelsen på kallelse från ordföranden när behov föreligger. Styrelsen har genomfört 11 protokollförda möten (inklusive konstituerande och per capsulam möten) under räkenskapsåret 2019. Under året har styrelsens arbete handlat bland annat om fastställande av budget och affärsplan, finansiell rapportering, lönsamhetsförbättrande åtgärder samt organisations- och personalfrågor. Under året har även ett endagsmöte hållits avseende bolagets långsiktiga strategiska planering.

Styrelsens ordförande ansvarar för att en utvärdering av styrelsens arbete genomförs årligen. Denna utvärdering genomförs med en systematisk och strukturerad process. Denna utvärdering syftar till att säkerställa att styrelsen fungerar väl och belysa frågor/områden som behöver arbetas mer med samt att utvärderingen ska ge ett underlag till valberedningens nomineringsarbete. Under 2019 skedde utvärderingen genom en enkät. Återkoppling till styrelsen har gjorts efter att resultatet sammanställts. Valberedningen har också informerats om resultatet av utvärderingen.

Styrelsen utvärderar löpande VD:s arbete under året genom att följa verksamhetens utveckling mot uppsatta mål. En formell utvärdering sker årligen som sedan återkopplas till VD.

Ersättningsutskott

Styrelsen har sedan 2016 valt att inte inrätta något särskild kommitté för ersättningsutskottets uppgifter då styrelsen finner det vara mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör dessa uppgifter. Uppgifter som omfattas är att behandla och lämna rekommendationer om VD:s samt företagsledningens lön, övriga ersättningar samt incitamentssystem. Ordförande har berett frågor avseende avtal och ersättningar till VD och beslut har sedan fastställts av styrelsen. Verkställande direktör har tillsammans med ordförande och HR-chef berett frågor avseende avtal och ersättningar till företagsledningen och beslut har sedan fastställts av styrelsen.

Styrelsen i sin helhet följer och utvärderar incitamentsprogram avseende rörlig ersättning för företagsledningen samt tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om.

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för 2019 samt styrelsens förslag för 2020 finns beskrivet i förvaltningsberättelsen.

Revisionsutskott

Styrelsen har sedan 2016 valt att inte inrätta något särskild kommitté för revisionsutskottets uppgifter då styrelsen finner det vara mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör dessa uppgifter. Hela styrelsen har till uppgift att fastställa principer för och kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering. För att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen, säkerställa internkontroll och att företagsledningen identifierar riskerna i verksamheten rapporterar VD regelbundet till styrelsen. Styrelsen följer upp vad som framkommer vid revisionsarbetet och träffar de externa revisorerna minst en gång per år.

Företagsledning

Styrelsen har delegerat det löpande ansvaret för bolagets ledning till VD och företagsledning. VD leder verksamheten i koncernen utifrån de ramar som styrelsen lagt fast och utser övriga medlemmar i företagsledningen. Företagsledningen bestod vid utgången av 2019 av:

 • Joachim Morath, VD
 • Åse Bandling, HR-chef
 • Fredrik Bister, CFO
 • Daphne Enstam, chefsläkare
 • Jens Olofsson, försäljningschef
 • Marika Taillefer, chef verksamhetsutveckling/CIO
 • Anna Thulin, COO

Företagsledningen har månatliga verksamhetsgenomgångar under VD:s ledning och därutöver möten när så är påkallat. Företagsledningen besöker regelbundet koncernens olika enheter. Det interna rapport- och kontrollsystemet bygger på en årlig affärs- och målstyrningsplan för hela koncernens verksamhet. Denna innefattar strategier, visioner, kort- och långsiktiga finansiella mål, operativa mål, konkurrentanalyser etc. Arbetet med affärs- och målstyrningsplanen innefattar flera nivåer av medarbetare inom koncernen. Styrelsen träffar samtliga personer i ledningsgruppen minst en gång per år. VD tar fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande och avger motiverade förslag till beslut. VD tillser att styrelsens ledamöter varje månad får den information som fordras för att styrelsen ska kunna följa bolagets och koncernens ställning, likviditet och utveckling. Härutöver håller VD styrelsens ordförande löpande informerad om bolagets verksamhet.

Intern kontroll och finansiell rapportering

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen. Syftet med internkontroll avseende den finansiella rapporteringen är att säkerställa att den är tillförlitlig och de finansiella rapporterna är framtagna i enlighet med god redovisningssed och i övrigt följer tillämpliga lagar och regler. Den interna kontrollen bedrivs enligt det ramverk, Internal Control – Integrated Framework (COSO), som lanserades 1992. Beskrivningen följer även de riktlinjer som anges av Koden samt FAR SRS och Svenskt Näringslivs vägledning Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. COSOs ramverk förespråkar intern kontroll enligt följande komponenter:

 • Riskbedömning
 • Kontrollmiljö
 • Kontrollaktiviteter
 • Information och kommunikation
 • Uppföljning

De fem komponenterna ska tillsammans verka för att förebygga och upptäcka väsentliga fel i den finansiella rapporteringen.

Läs vidare i Feelgoods Bolagsstyrningsrapport.

Utvärdering av behov av intern revision

Feelgood har en funktionell juridisk och operativ struktur och utarbetade styr- och internkontrollsystem. Styrelsen har följt upp bedömningen av den interna kontrollen bland annat genom kontakter med Feelgoods externa revisorer. Mot bakgrund av detta samt med beaktande av bolagets storlek har styrelsen valt att inte inrätta en särskild internrevisionsfunktion.

Kvalitet och Miljö

Feelgood Svenska AB (publ) är certifierade i enhetlighet med standarder för kvalitetsledningssystem, föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS) samt miljöledning. Dessa standarder ISO 9001:2015 och 14001:2015.