Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare kan delta. På bolagsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och beslut om ny styrelse för de kommande tolv månaderna. Därutöver beslutar stämman även om eventuella nyemissioner samt införande av aktierelaterade incitamentprogram i form av till exempel optionsprogram.

Bolagsstämman i Feelgood Svenska AB (publ) utser styrelse efter förslag från valberedningen. Vid ordinarie bolagsstämma 2020 valdes Göran Hägglund (omval), Christoffer Lundström (omval), Eric Norlander (omval), Karin Wallin (omval) och Torsten Söderberg (omval). Göran Hägglund valdes till styrelseordförande (omval).

Ordinarie bolagsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på bolagsstämman. Samtliga aktieägare äger rätt att delta vid bolagsstämman och varje aktie ger aktieägare rätt till en röst. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall ske genom annonsering i Dagens Nyheter.

Anmäla fråga för behandling av stämman

Förslag till stämman adresseras styrelsen och skickas in i god tid innan kallelsen till stämma utfärdas. Begäran skall vara skriftlig och ställas till:

Styrelsen i Feelgood Svenska AB (publ)
att: Joachim Morath
Box 101 11
100 55 Stockholm

Anmälda ärenden kan tas upp på bolagsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av bolagsstämman och dels har anmälts senast fem veckor innan bolagsstämman.

Valberedning

På årsstämman 2020 beslutades att bolagets tre största aktieägare ska utse var sin ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen.

Valberedningen har utsetts och består av styrelsens ordförande Göran Hägglund, ordförande för valberedningen Uwe Löffler (representant för Provobis Holding AB), Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB) och David Stillström.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig per post till:

Feelgood Svenska AB
Att: Uwe Löffler
Box 101 11
100 55 Stockholm