Bolagsstämma

Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare kan delta. På bolagsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer, ansvarsfrihet för styrelse och beslut om ny styrelse för de kommande tolv månaderna. Därutöver beslutar stämman även om eventuella nyemissioner samt införande av aktierelaterade incitamentprogram i form av till exempel optionsprogram.

Bolagsstämman i Feelgood Svenska AB (publ) utser styrelse efter förslag från valberedningen. Vid ordinarie bolagsstämma 2018 omvaldes Göran Hägglund, Christoffer Lundström, Jörgen Månsson, Eric Norlander och Karin Wallin. Göran Hägglund omvaldes till styrelseordförande. 

Ordinarie bolagsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på bolagsstämman. Samtliga aktieägare äger rätt att delta vid bolagsstämman och varje aktie ger aktieägare rätt till en röst. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall ske genom annonsering i Dagens Nyheter.

Anmälan av fråga för behandling av stämman

Förslag till stämman adresseras styrelsen och skickas in i god tid innan kallelsen till stämma utfärdas. Begäran skall vara skriftlig och ställas till:

Styrelsen i Feelgood Svenska AB (publ)
att: Joachim Morath
Box 101 11
100 55 Stockholm

Anmälda ärenden kan tas upp på bolagsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av bolagsstämman och dels har anmälts senast fem veckor innan bolagsstämman.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av bolagets tre största ägare jämte styrelsens ordförande. Namnen på de tre ägarrepresentanterna tillkännages i samband med bolagets delårsrapport för de första nio månaderna. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts.

I enlighet med årsstämmobeslut 2018 har valberedning inför styrelseval vid årsstämman 2019 utsetts. Kommittén är utsedd av bolagets tre största och består jämte styrelsens ordförande Göran Hägglund av Rolf Lundström (Provobis Holding AB), Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB) samt Uwe Löffler (som representant för RCL Holding AB/Christoffer Lundström). Ordförande i valberedningen är Rolf Lundström.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig per post till:

Feelgood Svenska AB
Att: Rolf Lundström
Box 101 11
100 55 Stockholm

Årsstämma 2019

Feelgood Svenska AB:s årsstämma kommer att hållas tisdagen den 21 maj 2019 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB

Dagordning årsstämma Feelgood Svenska AB 21 maj 2019

Fullmakt för ombud

Punkt 8 Styrelsens förslag till vinstdispositioner

Punkt 8 Styrelsens motiverade yttrande till vinstutdelning

Punkt 10-12 Valberedningens förslag samt motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse

Punkt 13 Förslag till beslut om instruktion avseende valberedning

Punkt 14 Förslag på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 15 Förslag till beslut bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämma 2018

Feelgood Svenska AB:s årsstämma hölls fredagen den 18 maj 2018 i Stockholm. Protokoll från årsstämma 2018.

Årsstämma 2017

Feelgood Svenska AB:s årsstämma hölls tisdagen den 23 maj 2017 i Stockholm. Protokoll från årsstämma 2017.

Årsstämma 2016

Årsstämma för aktieägarna hölls fredagen den 20 maj 2016 i Stockholm. Protokoll från årsstämma 2016.

Årsstämma 2015

Årsstämma för aktieägarna hölls fredagen den 22 maj 2015 i Stockholm. Protokoll från årsstämma 2015.

Årsstämma 2014

Årsstämman för aktieägarna hölls onsdagen den 22 maj 2014 i  Stockholm. Protokoll från årsstämma 2014.

Årsstämma 2013

Årsstämman för aktieägarna hölls onsdagen den 22 maj 2013 i  Stockholm. Protokoll från årsstämma 2013.

Årsstämma 2012

Årsstämman för aktieägarna hölls tisdagen den 22 maj 2012 i Stockholm. Protokoll från årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämman för aktieägarna hölls onsdagen den 19 maj 2011 i Stockholm. Protokoll från årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämman för aktieägarna hölls onsdagen den 19 maj 2010 i Stockholm. Protokoll från årsstämma 2010