Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsordning

Feelgood Svenska AB (publ.) org. nr 556511-2058

§ 1 Firma
Bolagets firma är Feelgood Svenska Aktiebolag (publ). Bolaget skall vara publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva frisk- och hälsovård, tillhandahålla konsulttjänster inom dessa områden, förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier och övriga värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 58 000 000 kronor och högst 232 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 46 400 000 och högst 185 600 000.

§ 5 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari - 31 december.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst fyra suppleanter.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses, en revisor och högst två revisorssuppleanter eller auktoriserat revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall ske genom annonsering i Dagens Nyheter.

§ 10 Aktieägares rätt att deltaga på bolagsstämma
För att få deltaga på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl. 15.00. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman endast om aktieägaren på sätt som anges i föregående stycke anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra.

§ 11 Årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande på årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller fler justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktör
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt i förekommande fall, revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorerna
 13. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning


Denna bolagsordning är antagen på årsstämma den 20 maj 2016.