Feelgood företagshälsa Tvistevägen

För dig som jobbar på Umeå Universitet

Feelgood har avtal om företagshälsovård för anställda vid Umeå universitet.
Det innebär bland annat följande:

Företagshälsans roll

Företagshälsans uppgift är att som en oberoende part med tvärvetenskaplig
kompetens arbeta främjande, förebyggande och efterhjälpande. Vår målsättning är ett främjande och förebyggande fokus för att minska de efterhjälpande insatserna.

Allmänna villkor

Alla universitetsanställda har rätt att vända sig till företagshälsan, Feelgood, för
arbetsrelaterade problem. Det innebär att alla som uppbär lön från Umeå Universitet har rätt till företagshälsovård, så t ex inkluderas doktorander och gästforskare. Du behöver inte något tillstånd eller godkännande av chef eller handledare för att kontakta oss. All vår verksamhet omfattas av sekretess.

Alla individuella insatser är kostnadsfria. Avbokningar senare än 24 timmar innan besöket debiteras Umeå Universitet, så det är viktigt att avboka i tid.
Uppdrag som beställs av chef för att gälla en grupp eller arbetsplats betalas av
beställaren enligt ramavtalets priser (undantag förkommer t ex HLR/FH utbildning och ergonomisk utredning/genomgång).

Tidsbokning

Tid bokas i vår växel på telefon 090- 17 63 80. Vi har våra lokaler i direkt anslutning till Campus, adressen är Tvistevägen 47 B (Uminovahuset)

Öppen mottagning

Sköterska och fysioterapeut har drop in-mottagning varje tisdag mellan kl 08.30 och 10.30 för rådgivning och bedömning.

Varmt välkommen!

Medarbetare i Feelgood:s team Öst

Catharina Eckeskog
Konsultchef, leg. psykoterapeut/organisationskonsult

Monica Burström
Företagssköterska/Case Manager

Anna-Stina Falkmer
Företagssköterska/Case Manager

Stina Bentorp
Företagssköterska

Annica Lindblad
Företagsläkare

Bo Andersson
Företagsläkare

Pontus Tilrem
Företagsläkare

Harriet Berglund
Leg. fysioterapeut/Ergonom

Kersti Godhe
Leg. fysioterapeut/Ergonom

Stina Nilsson
Leg. fysioterapeut/Ergonom

Helén Lundmark
Leg. fysioterapeut/Ergonom

Johanna Stenling
Leg. psykolog

Thomas Vainio
Leg. psykolog

Lisa Bohlin
Psykolog

Mikal Björkström
Kundansvarig

Marie Gunnarsson
Arbetsmiljöingenjör

Yvonne Eriksson
Leveranssupport

Samtalsstöd

Vi har psykologer som är väl förtrogna med Universitetets arbetsmiljö och känner väl till de förutsättningar som gäller för forskare, lärare och administrativ personal. Samtalsstöd utformas och anpassas till den enskildes behov och kan omfatta krishantering eller stöd för hantering av relationsproblem, konflikter, stress mm. Insatserna kan vid behov samordnas med vår läkare eller övriga kompetenser. Våra behandlingar omfattar vanligen högst 5 tillfällen men kan förlängas om det finns särskilda skäl.

Chefsstöd

Prefekter och chefer kan vända sig direkt till oss för rådgivning inom området
arbetsmiljö och hälsa samt även få personligt stöd för att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap.

Doktorander

Vi har lång erfarenhet av att stötta och lotsa doktorander genom den speciella period som avhandlingsarbetet ofta är.

Stressmottagning

Du kan boka en tid hos vår sköterska med kort väntetid för bedömning av stressrelaterade problem. Framkommer behov av åtgärder planeras dessa in direkt hos respektive behandlare.

Gruppaktiviteter

Vi startar varje termin att antal gruppaktiviteter med olika inriktning, är du intresserad hör av dig till respektive kontaktperson för mer information.

Basal kroppskännedom - upptäck, förstå och stärk dina inre resurser
Harriet Berglund tfn 17 63 86

Sömnskola – för dig som är orolig för dina sömnsvårigheter
Anna-Stina Falkmer tfn 17 63 73

Mindfulness – träna medveten närvaro
Monica Burström tfn 17 63 88

Utbildningar inom arbetsmiljöområdet

Våra utbildningar kan beställas av prefekt/chef och bekostas av beställaren. (HLR bekostas av UMU:s centrala medel). Här några exempel men vi skräddarsyr gärna om ni har andra behov.
· Hjärt- och Lungräddning - enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer som bygger på internationella riktlinjer från ILCOR:s (International Liasion Committee on Resusitation) riktlinjer och ERC (European Resuscitation Council) med certifierad instruktör.
· Första Hjälpen och krisstöd (AFS1999:7) enligt Prevents utbildning. För varje institution/avdelning kan tio personer utbildas och utbildningen bekostas av universitetets centrala medel. Behöver fler utbildas bekostas utbildningen av beställaren. Repetitionsutbildning kommer att erbjudas vartannat år.
· Stress och stresshantering i akademisk miljö – vi har föreläsningar och utbildningar av olika längd och fokus
· Ergonomi – med inriktning på olika arbetsmiljöer t ex lab, kontor
· Att skapa ett robust samarbetsklimat – Verktyg för att hantera gnissel och konflikter.
· Friskvård och Hälsa – hur kan vi använda nya kunskaper och forskningsrön i praktiken.
· Hot och våld i arbetslivet – riskbedömning och krishantering
· Prestation och krav - hur vi med olika metoder kan göra oss bättre rustade att hantera egna och omgivningens krav, bättre klara offentliga framträdanden, mm.

Hälsoundersökningar

Om du som prefekt eller chef vill erbjuda dina medarbetare en hälsoundersökning har vi metoderna anpassade till universitetsmiljön.

Ergonomi

Du kan boka tid för ergonomisk rådgivning och analys av din arbetsplats. Om du har ett synkrävande arbete görs en lagstadgad synergonomisk utredning. Som prefekt och chef kan du beställa en ergonomisk genomgång av en hel arbetsplats och gärna kombinera den med en föreläsning om belastningsergonomi.

Konditionstest och råd om träning

Nu kan vi åter erbjuda dig möjlighet att testa din kondition med ett enkelt cykeltest. Du kan också i samband med det få råd om lämplig träning eller aktivitet för att bibehålla eller förbättra din hälsa.

Kontakta Kersti Godhe för mer information på mejl: kersti.godhe@feelgood.se

Välkommen till oss