Case

Insikter och coachning för att förebygga utmattning

Minskad stress hos Saab-anställda

Under hösten 2018 genomfördes Feelgoods Stress- och livsstilsprogram med Linkuramätaren hos utvecklingsavdelningen på Saab. Medarbetare i riskzon för utmattning kunde minska sin stressbelastning betydligt.

Ökad kunskap om arbetsmiljö

Saab satsar på utbildning

Försvarskoncernen Saab samarbetar sedan 2011 med Feelgood. Ett viktigt mål för Saab är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där bolaget regelbundet följer upp sin arbetsmiljö. Ett syfte med Saabs hälsoarbete är att främja en god arbetsmiljö både i det fysiska, sociala och organisatoriska perspektivet.

Att hantera lagkrav i praktiken

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Park- och naturförvaltningen

När en avdelning vid Göteborgs park- och naturförvaltning behövde göra en arbetsmiljöplan för att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets riktlinjer kallades Feelgood in. Ambitionsnivån var hög, men metodiken fanns inte.

Att stärka friskfaktorer

MittSverige Vatten tar vara på det positiva

MittSverige Vatten AB är ett kommunalt bolag i Sundsvall med höga ambitioner när det gäller arbetsmiljön och de anställdas hälsa. Idag bedriver de ett aktivt hälsofrämjande arbete och kan visa mycket goda resultat när det gäller hälsoläget bland de anställda. De satsar uttalat på att medarbetarna inte bara ska ha låg sjukfrånvaro, de ska må bra och trivas på jobbet också.

Att utforma rätt insatser och få effekt

Saab - en hälsoutmaning som gav resultat

Under 2013 startade Saab tillsammans med Feelgood satsningen Hälsoutmaningen. Syftet var att utvärdera vilken effekt hälsofrämjande åtgärder har över tid och hur insatserna ska utformas för att vara så effektiva som möjligt. Projektet pågick under 15 månader och sammanlagt ingick 300 medarbetare fördelade på sex verksamheter i fem städer runt om i landet. 

Skanska, Feelgood och framtidens arbetsplats

Skanska: De första tio åren

Redan 2004 inledde Skanska och Feelgood sitt samarbete för att främja
hälsa och förebygga ohälsa för Skanskas alla medarbetare. Våra gemensamma mål har hela tiden varit att främja den hälsosamma arbetsplatsen och stötta Skanska att uppnå en ännu säkrare arbetsmiljö.

Bra chefer ger friskare medarbetare

Ledarskapsutbildning stärker Volvos anställda

Volvo Cars har tillsammans med Feelgood under 2012 utbildat ledare på företaget. För att mäta resultatet har metoden Group Developement Questionnaire  (GDQ) använts och det visar sig att satsningen gör medarbetarna friskare.

Gemenskap, arbetsglädje och energi

Svenska Kyrkan satsar stort mot en hållbar livsstil

Skarpnäcks församling utanför Stockholm driver tillsammans med Feelgood ett unikt projekt med målet att lyfta medarbetarnas hälsa och skapa en långsiktig arbetsmiljö som främjar en hållbar livsstil och arbetsglädje. Ett ambitiöst initiativ med tuffa krav på deltagarna som pågått sedan 2014. När det här skrivs har det gått sju månader och alla fortfarande med på tåget samtidigt som de positiva effekterna blir allt tydligare.

Högt ställda mål för en av landets största arbetsgivare

Feelgood helhetsleverantör åt Stockholms läns landsting

Feelgoods samarbete med Stockholms läns landsting utökades under 2013. Det övergripande målet för landstingets hälsoplan är att skapa attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser med engagerat ledarskap, medarbetarinflytande och aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön ska bidra till verksamhetens måluppfyllelse och verksamhetskvalitet.

Att förebygga ohälsa

Förebyggande hälsovård frigör resurser på Umeå universitet

Umeå universitet ställer krav på förebyggande hälsovård för att fånga in medarbetare i riskzonen innan de blir sjuka. Företagshälsovården är lätttillgänglig och medarbetarna får individuell hjälp. Feelgood har personal på plats på campus och betjänar alla universitetets anställda. Feelgood och universitetet har samarbetat sedan 1994.