Att hantera lagkrav i praktiken

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Park- och naturförvaltningen

När en avdelning vid Göteborgs park- och naturförvaltning behövde göra en arbetsmiljöplan för att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets riktlinjer kallades Feelgood in. Ambitionsnivån var hög, men metodiken fanns inte.

Ganska snart upptäckte man att behovet fanns även i andra delar av verksamheten. ”Jag märkte snabbt att det saknades riskbedömningar, och de som hade gjorts var gamla och inaktuella. Vi fick börja med det, som utgör grunden för en arbetsmiljöplan,” kommenterar Per-Olof Kjellgren som är arbetsmiljöingenjör på Feelgood.


Feelgood började i samverkan med en arbetsgrupp på respektive arbetsplats
ta fram riskbedömningar på avdelning efter avdelning. Arbetet växte snabbt till att bli betydligt mer omfattande än det första planerade projektet. Parkförvaltningens arbete bedrivs på många olika avdelningar och består av många olika arbetsuppgifter. Det är arbete med att lägga och asfaltera väg, sätta upp vägskyltar, anlägga och sköta park, renhållning av staden och kanalerna, vinterväghållning, skötsel av djur i Slottskogen osv. Till de mer krävande ur arbetsmiljösynvinkel hör underhållsarbetet på Göta Älvbron.

En strukturerad plan

Det stod tidigt klart att det inte skulle gå att göra en arbetsmiljöplan för varje
litet jobb som utförs på de olika avdelningarna. Lösningen blev att arbeta fram en schematisk arbetsmiljöplan på de avdelningar där Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver detta. På övriga avdelningar upprättades en riskbedömning och en hanterings- och skyddsinstruktion.
”En schematisk arbetsmiljöplan beskriver alla arbetsuppgifter men inte precis var de utförs. Den ska innehålla en beskrivning av arbetsmiljöorganisationen, hanterings- och skyddsinstruktioner, risker i förhållande till särskilt allvarliga risker, åtgärder för att hantera riskerna och en beredskapsplan. Det är ett väldigt strukturerat verktyg som gör att man kan arbeta systematiskt med arbetsmiljön,” säger Per-Olof Kjellgren.

Hjälp att omsätta lagkraven till praktiska åtgärder

Mycket handlar om säkerheten för de anställda och de entreprenörer som man
samarbetar med. Feelgood har bidragit till att identifiera och värdera risker, upprätta hanterings- och skyddsinstruktioner samt förslag till övriga åtgärder. I botten finns de lagstadgade kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). ”I början fick vi ägna ganska mycket tid åt att beskriva hur kraven ser ut. Regelverket är omfattande och vi har hjälpt dem att göra det hanterligt,” avslutar Per-Olof Kjellgren.