Våra digitala tjänster

Feelgood digitalt- en del av vår helhetssyn

Feelgood har ett starkt erbjudande av digitala hälsotjänster och utvecklar ständigt fler. Den digitala tekniken gör oss mer tillgängliga, effektiviserar både för oss och våra kunder samt skapar möjligheter till nya innovativa tjänster.

Digitaliseringen ger oss stora möjligheter och vi lanserar löpande nya innovativa digitala tjänster. Samtidigt kräver vår verksamhet också mellanmänsklig kontakt där vi behöver finnas fysiskt över hela landet, för våra kunder och ute i verkligheten på deras arbetsplatser. Hälsa är en helhet, och allt hänger ihop. Våra digitala tjänster är därför en självklar del av vårt helhetserbjudande och de finns inom alla de områden vi arbetar med.      

För oss är det viktigt att vår digitala utveckling inte sker på bekostnad av, utan istället förstärker närheten till våra kunder. Vår styrka ligger i vår fysiska närvaro över hela landet och våra möten med hundratals människor varje dag – i kombination med de möjligheter och den förbättrade tillgänglighet som den digitala tekniken öppnar upp för. 

Nedan berättar vi mer om ett urval av de digitala tjänster vi erbjuder: 

Videobesök

Få kan ha undgått den kraftigt ökande förekomsten av videoläkare och videobesök inom primärvården. På samma sätt finns naturligtvis alla Feelgoods yrkeskategorier tillgängliga på video. Våra kunder kan besöka våra läkare, psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor, personliga tränare, hälsoutvecklare eller ergonomer likväl i ett webbaserat virtuellt besök. Lösningen är speciellt utvecklad för säker kommunikation inom hälsovården.

Videobesök är ofta en bra lösning för att spara restid och inte behöva lämna jobbet för ett besök hos företagshälsovården, eller hemmet vid en sjukskrivning. Det fungerar också väldigt bra för flerpartsmöten i en rehabprocess, där deltagarna inte befinner sig på samma plats, eller för uppföljningsmöten efter ett första fysiskt möte.

Digital utbildning

Feelgood har ett eget produktionsteam som skapar webbutbildningar tillsammans med våra ämnesexperter. På så sätt säkerställer vi hög kvalitet och att vi snabbt kan möta specifika kundönskemål. Vi har en mängd färdiga webbutbildningar inom arbetsmiljö, rehabilitering, beroendefrågor med mera och producerar ofta kundspecifika kurser.

Vi har också goda erfarenheter av kombinationen av digitala utbildningar och efterföljande personbesök/ workshops (så kallat "blandat lärande").  På så sätt kan man utnyttja skalfördelarna och kostnadseffektiviteten i en digital utbildning, och samtidigt få det kundspecifika och den fördjupning ett fysiskt möte eller utbildning kan ge. Se smakprov och läs mer om våra digitala utbildningar

Stress- och livsstilsprogram

Ett värdefullt verktyg när stress och återhämtning är de största hälsoutmaningarna, vilket allt oftare är fallet. Medarbetaren besvarar frågor om stress och livsstil inkl. självskattningstest för utmattningssyndrom, samt bär en mätare på kroppen under en  kort period, för att mäta stress, återhämtning, sömnkvalitet och fysisk aktivitet (via hjärtats EKG-signal).

Resultaten visas i appen och användaren får personlig återkoppling av en erfaren coach, under ett motiverande samtal, samt kunskap och verktyg för en mer hållbar vardag. Vid behov erbjuds vidare coachning och uppföljning, inkl. nya mätningar.

Vår kund Saab har jobbat med detta för att minska stressen bland sina anställda. Läs mer om hur det gett resultat!

KBT Online

Insats i Kognitiv beteendeterapi via internet, vilken används som ett komplement till samtalskontakt med en av Feelgoods psykologer.. Ett strukturerat självhjälpsmaterial som är effektivt, lättillgängligt och enkelt att använda, och som forskningen bevisat fungerar. Idag finns följande program: Ångesthjälpen, Oroshjälpen, Stresshjälpen och Sovhjälpen.

Frisklinjen

Sjuk- och friskanmälningstjänsten Frisklinjen ger tydlig överblick, signaler i realtid och viktig kunskap om en organisations sjukfrånvaro. Strukturen i det hälsofrämjande arbetet förstärks, och chefer får stöd i att arbeta effektivt med hälsa, identifiera rehabiliteringsbehov i god tid samt minska sjukfrånvaron.

Feelgood Pulsmeter

En modern medarbetarundersökning med frågor som täcker AFS 2015: 4. Baserat på resultaten och önskade beteendemässiga förändringar kan ni välja ut frågor för nya mätningar och få till värdefulla kontinuerliga "pulserande" mätningar i hela, eller delar av, organisationen.

Enklare och mer flexibelt än många medarbetarundersökningar, och fokuserar på vad medarbetarna själva kan göra för att förbättra sin situation.

Webinars

Feelgood arrangerar regelbundet korta kostandsfria webbaserade seminarier för våra kunder. Webinaren vänder sig till chefer, HR och arbetsmiljöansvariga med relevanta teman inom hälsa och arbetsmiljö.

We+ - ett digitalt verktyg för att främja hälsa i gruppform

We+ är en social motionstjänst  med uppmuntran och positivt grupptryck i mindre grupper online. Främjar hälsa, skapar gemenskap och verkar förebyggande mot ohälsa på ett sätt som alla kan delta i.

Feelgoods webbportal - en enkel väg in till din företagshälsa 

Utöver exemplen på tjänster ovan erbjuder vi en rad verktyg som underlättar våra kunders kontakt med oss och den administration som är kopplad till företagshälsovården.

Viktigast är vår välanvända och uppskattade webbportal, som fungerar som en plattform för våra kunders kontakt och samarbete med oss. I portalen kan våra kunder bland annat beställa tjänster och rådgivning, följa en beställning, hämta fakturaunderlag, hantera frisk-och sjukanmälan, se sammanställningar av rehabiliteringsinsatser och kostnader, anmäla avvikelser och hitta relevant information för samarbetet med oss.

Portalen möjliggör kontakt med Feelgood när som helst, var som helst och är en viktig del av att vara tillgängliga och nära chefer och HR. Fokus ligger på användarvänlighet och funktionalitet och vi utvecklar portalen löpande med lyhördhet för våra kunder.

Feelgood Plus - digital vård vid privata hälsobesvär

Vi erbjuder nu även stöd vid hälsobesvär som inte är arbetsrelaterade, som ett komplement till företagshälsovården och en del i vår helhetssyn för friskare medarbetare. Det gör vi genom vårdappen Feelgood Plus – ert företags digitala vårdmottagning som kan användas av alla era medarbetare och deras familjer.

Användarna får tillgång till snabb och smidig vård online, där en bred kompetens erbjuds för rätt vård vid rätt tillfälle. Såväl läkare och psykolog som fysioterapeut/sjukgymnast och personlig tränare finns tillgängliga för digitala besök. Feelgood Plus är dessutom en väg till betydligt snabbare ortopediska operationer för dem som fått remiss och väntar i kö.

Läs mer om Feelgood Plus