Fem steg till en friskare arbetsplats

Ta hälsan på arbetsplatsen till en högre nivå

Strategiskt utplacerade fruktkorgar, ergonomiska sittdynor och subventionerade gymkort är vardagsmat i dagens näringsliv, men hur mycket nytta gör ett gymkort i plånboken om inte den anställdes träningssatsningar följs upp? Hur länge kommer din personal fortsätta att höja och sänka de nya skrivborden, om de inte inser nyttan med att växla arbetsställning?

Den legitimerade sjukgymnasten och ergonomen/organisationskonsulten Lena Lehmann delger sin syn på vad som utmärker en sund arbetsplats med en välpresterande personalstyrka. Här är fem åtgärder varje arbetsgivare och dess chefer kan fokusera på för friskare medarbetare, vilket i sin tur har direkt påverkan på företagets vinstmarginal.

 

1. Ställ dig frågan: var befinner vi oss idag?

För att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att främja medarbetarnas hälsa är det enklast att börja från början. Varje chef bör ställa sig frågan: Hur mår egentligen min personal? Fundamentet för en lyckad satsning och maximal effekt är insikt innan resursfördelning.

T.ex. så är en kvantitativ analys bra som utgångspunkt för att jämföra hur man ligger mot andra företag i samma bransch. En initial behovsanalys gör det lättare att både identifiera problem för att sedan proaktivt skräddarsy lösningar. Vidare är det precis lika viktigt att följa upp de vidtagna åtgärderna, som att genomföra en initial analys. Fyllde arbetsmiljöutbildningen sitt syfte och var verkligen den där föreläsningen i stresshantering en god investering i mina medarbetares välmående? Hur många utnyttjade egentligen klippkortet på gymmet och vad hade träningen för effekt på personalens hälsa?

 

2. Diskutera medarbetarens hälsa

Privatliv och arbete går hand i hand. Mår ett företags anställda dåligt privat, kommer det att avspegla sig hur de presterar på jobbet och på företagets tillväxt som resultat av detta. Hur mycket får man egentligen lägga sig i personalens privatliv? Som arbetsgivare kan det vara svårt att veta exakt var gränsen går. Lena understryker att allt för många chefer är rädda för att ens beröra ämnet hälsa med sina anställda. Hon förespråkar att chefen gärna dedikerar en del av utvecklingssamtalet till att tala om sin medarbetares hälsa.

Be t.ex. din personal att berätta om sina personliga hälsomål vid nästa utvecklingssamtal. Fråga sedan vad din anställde gör för att nå målen och framför allt, vad kan du i egenskap som chef kan göra för att hjälpa till på vägen? Det ligger i båda parters intresse att hälsomålen uppfylls, så var inte rädd för att diskutera ämnet. Rygga heller inte tillbaka inför det svåra samtalet om alkoholvanor och droger. Bara att visa att man som chef har uppmärksammat att det finns ett problem kan göra mycket för att öppna upp för en vilja till förändring hos den berörda.

 

3. Skapa balans mellan jobb och privatliv

Som chef kan det vara bra att se över stressnivån regelbundet och sätta upp rutiner för i vilken utsträckning man tar med sig jobbet hem. En klar och rättvis ansvarsfördelning är en förutsättning för att stressnivån hos personalen ska hållas på en rimlig nivå. Här är det viktigt att chefen ser den enskilda medarbetaren i personalstyrkan, och inte bara de anställda som en samlad grupp. Åtgärder för att minska stress och överbelastning kan skräddarsys till vederbörande och på så sätt kan man öka både motivation och prestation och få en positiv påverkan på företagets resultat.

 

4. Inkludera hälsomål i verksamhetsplanen

Precis som att en välskriven verksamhetsplan bör innehålla mål och åtgärder för tillväxt, förespråkar Lena att man inkluderar hälsomål i planeringen. Alla företag bör ha en strategi för att få ner antalet sjukskrivningar och på sätt sänka kostnaderna. Lena rekommenderar chefer att uppmärksamma den allt tilltagande ”sjuknärvaron” på många företag: dvs. när en anställd är närvarande trots sjukdom, presterar sämre och riskerar att smitta andra. Både sjuknärvaro och frånvaro bör uppmärksammas som problem i verksamheten, och kompletteras med mål för hur man ska uppnå en friskare personal som trivs, har energi, högre arbetskapacitet och presterar på topp.

 

5. Öka kunskapen hos de anställda

Om den samlade personalstyrkan förstår värdet av en införd åtgärd för ett bättre välbefinnande, säger det nästan sig självt att åtgärden kommer fungera bättre. Ta exemplet med företaget som installerar höj- och sänkbara skrivbord för att hjälpa personalen att förbättra hälsan och minimera ryggproblem genom att växla arbetsställning under dagen. Man informerar de anställda i vilka konkreta fördelar en varierande arbetsställning har och att en timmes stående arbete per dag är synonymt med en ökad förbränning av kalorier motsvarande upp till 4-5 kg/år. Så enkelt kan det vara att motivera personalen att jobba stående till och från.

En framgångsrik förbättring av personalens hälsa förutsätter att personalstyrkan inser hälsovärdet av de olika satsningar som genomförs. När det görs rätt har man goda förutsättningar att på sikt höja medarbetarnas välbefinnande och få en positiv påverkan på företagets resultat som en direkt konsekvens.